Hike near Prashar, 11 Aug 20

by T.A. Gonsalves & Rik Koner